Etapy realizacji projektu

Prace związane z planowaniem poszczeólnych etapów trwały od chwili zakończenia pierwszej edycji projektu "Kultura w zasięgu". fot. arch.Pierwszym etapem projektu „Kultura w zasięgu 2.0” jest digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturalnego Kujaw i Pomorza. Jednak, aby każdy z nas mógł docenić i wykorzystać ogromne możliwości procesu digitalizacji istotne jest zarówno właściwe upublicznienie cyfrowych zbiorów, jak też wykorzystanie ich do różnych celów np. promocyjnych czy na potrzeby wirtualnego przewodnictwa. Każde z tych działań znalazło się w planowanych etapach realizacji projektu.

Poszczególne etapy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2.0" mają wzałożeniach przyczynić się do promowania nie tylko jednostek kultury biorących udział w projekcie, ale również do promocji marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako mecenasa kultury w jej cyfrowym wymiarze.

Pełne urzeczywistnienie postawionych przed nami zadań w zakresie promocji i cyfryzacji dóbr kultury Kujaw i Pomorza wymaga zrealizowania następujących etapów projektu:

1. Digitalizacja regionalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego, która przewidywana jest do wykonania w trzech modelach stosowanych w zależności od wielkości zbiorów przewidzianych do cyfryzacji:

  • model usługowy,
  • model własnościowy,
  • model mieszany.

W modelu usługowym digitalizacja zbiorów będzie wykonywana w ramach zakupionej na rynku zewnętrznej usługi cyfryzacji zasobów. Model ten preferowany będzie dla jednostek kultury, dla których nieuzasadniony będzie zakup urządzeń na własność ze względu na stosunkowo niewielkie potrzeby w zakresie digitalizacji oraz niewielki przyrost artefaktów przewidzianych do digitalizacji. Digitalizacji w modelu usługowym zostanie poddane 146 kolekcji liczących od kilku do kilkudziesięciu tysięcy obiektów.

W modelu własnościowym digitalizacja wykonywana będzie z użyciem własnego już posiadanego sprzętu oraz sprzętu zakupionego w ramach niniejszego Projektu. Model ten preferowany jest dla jednostek kultury posiadających duże zbiory przeznaczone do digitalizacji lub tych, które rejestrują stały przyrost nowych artefaktów przewidzianych do digitalizacji. Partnerzy Projektu zostaną wyposażeni w ok. 160 rozbudowanych zestawów do prac digitalizacyjnych, tj. skanery 2D i 3D, zestawy do fotografii, sprzęt video, wideo oraz urządzenia do digitalizacji analogowych nośników audio i wideo, stacje robocze, osprzęt i oprogramowanie towarzyszące. Łącznie kilka tysięcy komponentów.

2. Przygotowanie zbiorów cyfrowych do publikacji poprzez umieszczenie zdigitalizowanych obiektów w chmurze obliczeniowej oraz stworzenie jednolitej elektronicznej bazy zawierającej skatalogowane ucyfrowione obiekty audio, video oraz graficzne dwu i trójwymiarowe (obiekty te przewidywane są do przechowania z wykorzystaniem systemu obiektowego przechowywania danych). Repozytorium będzie wyposażone w backoffice dostępny dla właścicieli obiektów (Partnerów) poprzez sieć VPN, które będzie umożliwiało zarządzanie cyfrowymi zasobami i określanie warunków ich publikacji. Ponadto repozytorium będzie wyposażone w otwarte API umożliwiające wyszukiwanie i pobieranie obiektów w celu ich publikacji. Repozytorium będzie umożliwiało pobranie odpowiedniego formatu emisyjnego zasobu w zależności od potrzeb środowiska, w którym zasób będzie publikowany i odtwarzany. Większość zasobów zgromadzonych w bazie byłaby następnie udostępniona w Internecie w postaci wirtualnego muzeum oraz Platformy Cyfrowego Przewodnictwa oraz w przestrzeni miejskiej (wyświetlacze Systemu Elektronicznego Plakatu)

3. Uruchomienie usług elektronicznych w postaci platformy publikacyjnej typu „wirtualne muzeum” oraz systemów towarzyszących (zintegrowane systemy rezerwacji i sprzedaży biletów).

Wirtualne muzeum” będzie mechanizmem do prezentacji zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa narodowego i regionalnego. „Wirtualne muzeum” zaplanowano jako platformę prezentującą zdigitalizowane zasoby w atrakcyjnej i łatwo dostępnej formie zapewniającej możliwość przeglądu artefaktów wybranej instytucji kultury. Planowane jest powiązanie „wirtualnego muzeum” z portalem kulturawzasiegu.pl (produkt istniejący), aplikacją cyfrowego przewodnictwa (produkt planowany w Projekcie), systemami rezerwacji biletów (produkt planowany w Projekcie), platformą Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (produkt istniejący).

Poza powyższymi usługami każdy z Partnerów może wykorzystać „wirtualne muzeum” do zaprezentowania swoich zbiorów w części, która nie może być prezentowana ze względu na brak powierzchni wystawienniczej lub stan artefaktu.

Systemy zintegrowanej rezerwacji biletów

Pozwolą one z jednej strony zorganizować sprawny, wygodny i spójny system dostępny dla instytucji, a z drugiej strony stworzą wygodny i nowoczesny system rezerwacji biletów dla mieszkańców województwa oraz turystów. Jednym z zadań systemu będzie informowanie o imprezach organizowanych przez poszczególne instytucje zlokalizowane w różnych miastach Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Możliwa późniejsza integracja systemów rezerwacji uruchomionych u poszczególnych Partnerów spowoduje upowszechnienie informacji o repertuarze mniejszych jednostek zlokalizowanych w mniejszych gminach. Obecnie repertuar mniejszych jednostek jest często przeoczany przez mieszkańców sąsiednich gmin czy miast, a także turystów.

4. Uruchomienie systemowego rozwiązania pozwalającego na budowanie i udostępnianie aplikacji cyfrowego przewodnictwa (bazującego na tzw. rzeczywistości rozszerzonej) oraz gier miejskich na platformy mobilne – czyli Platforma Cyfrowego Przewodnictwa. Platforma umożliwi tworzenie interaktywnych wielojęzycznych przewodników po muzealnych wystawach, miejscowościach, szlakach z wykorzystaniem obiektów zdigitalizowanych w ramach niniejszego Projektu. System wykorzystujący nowoczesne technologie (czujniki zbliżeniowe, rozszerzoną rzeczywistość, lokalizację) pozwoli użytkownikowi uzyskać informacje kontekstowe na temat wybranych obiektów w salach ekspozycyjnych oraz w przestrzeni miejskiej. Umożliwi również tworzenie prostych zadań terenowych oraz quizów sprawdzających zdobytą wiedzę. Interaktywne przewodniki tworzone przez Partnerów Projektu będą dostępne na urządzeniach mobilnych zwiedzających (oraz tabletach znajdujących się na wyposażeniu obiektu danego Partnera). Stworzony w ramach modułu system gier miejskich możliwy będzie do wykorzystania podczas wydarzeń takich jak np. Święto Województwa, Noc Muzeów i rozmaitych projektów turystycznych.

5. Promocja regionalnej oferty kulturalnej i zasobów dziedzictwa regionalnego, w tym m.in. rozbudowa zainicjowanego w ramach RPO 2007-2013 Systemu Elektronicznego Plakatu w zakresie zarówno funkcjonalnym jak i ilościowym.

Współczesny odbiorca informacji oczekuje indywidualnego traktowania oraz wymaga innowacji zarówno w formie, jak i treści. Taką innowację – odejście od formy papierowej i przejście na elektroniczną, dynamiczną - zapewnia zastosowanie elektronicznych plakatów (ang. Digital Signage). Urządzenia takie mogą jednocześnie emitować komunikaty mulitimedialne i informacyjne synchronizowane z różnych źródeł. Podejście takie znacząco rozszerza zakres informacyjny standardowego „analogowego” plakatu. Ekrany zastosowane w ramach systemu elektronicznego plakatu posłużą prezentacji obiektów digitalizowanych, stanowić też będą kolejny krok rozwoju dla współtworzonej przez Partnerów Projektu bazy danych o wydarzeniach kulturalnych.

Jako element uzupełniający pozostałe działania w Projekcie planuje się zrealizowanie szkoleń przygotowujących pracowników Partnerów Projektu do kwalifikacji obiektów digitalizowanych do publikacji. Istotne będzie posiadanie przez osoby odpowiedzialne za digitalizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do określenia czy dana publikacja jest dozwolona, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Wybranemu personelowi Partnerów zainteresowanych digitalizacją przekazana zostanie również wiedza w zakresie standardów wykorzystywanych w procesach digitalizacji – sposoby opisu zbiorów, zasady przemieszczania obiektów, sposoby zarządzania dokumentacją opisującą zbiory oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa przechowywania oraz udostępniania zdigitalizowanych zasobów.

Kultura w zasięgu 2.0

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Najnowsze

Najczęściej czytane

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Realizacji Projektów Unijnych
Wydział Realizacji E-projektów
ul. Włocławska 167 G
87-100 Toruń
56 62 15 885

Deklaracja dostepności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.