Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu internetowego Kultura w zasięgu 2.0.
Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 2. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 3. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 4. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie bez informowania o tym użytkownika.
 7. Menu drugiego poziomu nie rozwija się.

Wyłączenia

 1. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia oświadczenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.
Oświadczenie zostało poddane aktualizacji: 2023-03-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Gacek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 62 18 283. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 12 lokalizacji.

 1. Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
   • wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
   • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu 56 62-18-600 lub poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze, w tym samym pionie,
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,
   • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • Punkt informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną,
   • zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,
   • w części budynku schody wewnętrzne wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
   • stopnie schodów wewnętrznych w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),
   • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
   • dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 62-18-600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 517 770 017.
 1. Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
   • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • brak urządzenia dźwigowego uniemożliwia poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze;
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • w toalecie dla osób niepełnosprawnych znajduje się przewijak dla dzieci;
2) ul. Targowa 13/15 w Toruniu:
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
3) ul. Włocławska 167 w Toruniu:
   • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
4) ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:
   • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
5) Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:
   • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
6) ul. Kopernika 4 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne,
   • brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi,
   • istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
7) ul. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na I piętrze,
   • dostęp do budynku z poziomu terenu, wewnątrz urządzenie dźwigowe uniemożliwiające poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
8) ul. Bechiego 2 we Włocławku:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze wyposażono w pętlę indukcyjną,
   • w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:
    • obok Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,
    • przed budynkiem plac zabaw dla dzieci;
9) ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne, podjazd oraz urządzenie dźwigowe zaczynające bieg od garażu podziemnego;
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • schody zewnątrz i wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,
   • w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:
    • przewijak dla dzieci zlokalizowany w toalecie dla osób niepełnosprawnych,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi;
10) ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:
   • dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi.
11) ul. Gimnazjalna 2 w Bydgoszczy:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz platforma schodowa zlokalizowana od strony ogrodu, obsługiwana przez pracownika obiektu,
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich usytuowane na I piętrze,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowana na 2 piętrze,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wyposażono w pętlę indukcyjną,
   • w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przewidziano szatnię dla klientów oraz kącik dla dzieci.

Polityka Plików „COOKIES”

Polityka plików “cookies” serwisu Kultura w zasięgu 2.0. moduł Digitalizacja

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Stosujemy pliki „cookies” – „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi, pozostającymi na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Pliki „cookies” sesyjne nie zawierają danych osobowych. Ich treść to wyglądający na losowy ciąg znaków i cyfr o długości 32 znaków.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 8. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 

Kultura w zasięgu 2.0

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Najnowsze

Najczęściej czytane

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Realizacji Projektów Unijnych
Wydział Realizacji E-projektów
ul. Włocławska 167 G
87-100 Toruń
56 62 15 885

Deklaracja dostepności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.